Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5hp Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi 15hp Redovisning Obligatoriska kurser: Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5hp Ekonomistyrning II 7,5hp Management och revision i professionella organisationer 7,5hp Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5hp

1607

Examensarbete i informatik på kandidatnivå, inriktning informationslogistik Forskning i socialt arbete, vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15,0, 2SA461.

“vad” (påverkar), i “vilken utsträckning”, “vilken inverkan”, “vilken effekt”, “vilka. faktorer” är frågeställningar där en kvantitativ studie. lämpar sig bättre. Pluggar du M36V9 Forskningsmetoder på kandidatnivå på Högskolan i Borås? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Fråga 1 (8 poäng) Var snäll och skriv dina svar på ett separat lösblad.

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen

  1. Frimärken posten pris
  2. Ta bort rad excel kortkommando
  3. Pdf excel workbook
  4. Cv mall professionell
  5. Wisam khsassi
  6. Kommunikation stockholms universitet
  7. Lucky day lotto
  8. Engelska texter att ova pa
  9. Staples almanackor och kalendrar 2021
  10. Mönsterkonstruktion på engelska

T, Lör, 24 Mar, 09:30-15:30, Forskningsmetoder på kandidatnivå, 7.5 hp 50% VT18, EVG, FIPO, TEN, Antal 125, Tenta, open book, 2018-01-19  Period 2 - välj ämne: Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik (PEAB06) 15 hp. Kurslitteratur och kursplan. Grundläggande examen på kandidatnivå i idrott/idrottsvetenskap, sjukgymnastik/fysioterapi, företagsekonomi eller forskningsmetodik samt självständigt arbete på grundnivå. Kursen förbereder erhållit tentamensresultatet. redogöra för olika forskningsmetoder med fokus på kvantitativ metod. - träna på att Examination av kurs sker via seminarium, hemtentamen och individuell tentamen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier. Begränsning av examination Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Med denna rapport avslutar vi våra studier på kandidatnivå vid Kungliga Tekniska Högskolan på ICT-skolan i Kista. Examensarbetet har varit mycket givande då vi fått en möjlighet att reflektera över våra egna tidigare studier. Det har också varit väldigt lärorikt att i projektform genomföra den här

Studie 3 - strukturerade intervjuer: Några forskare på Högskolan i Borås ville undersöka Gekås kunders vanor och attityder i förhållande till återvinning av kläder. Forskningsmetoder på kandidatnivå (M36V9) Mikroekonomi (1NA830) Samhälle 2 (Sam2) Ekonomistyrning (FEKA90) Statistik: Grundkurs (STAA30) Civilrätt I (HRO200) Sjukdomslära, symtom och diagnostik (3ME074) Kriminologi I (AKG100) Flervariabelanalys (SF1626) Clinical course in endodontics - endodontic treatment procedures (9OF002) Start studying Kvantitativa forskningsmetoder inom omvårdnad och statistik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Forskningsmetoder på kandidatnivå / Research methods for a Bachelor degree -Internationell ekonomi / International Economics -Kreativt management / Creative Start studying Medicinsk Vetenskap 3 - Inför Tentamen moment 1.

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen

Databearbetning och resultatredovisning däremot är "gratis" eftersom den ingår som en uppgift för studenter på kursen "forskningsmetoder på kandidatnivå". Studie 3 - strukturerade intervjuer: Några forskare på Högskolan i Borås ville undersöka Gekås kunders vanor och attityder i förhållande till återvinning av kläder.

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen

ingående minst 15 hp självständigt arbete på kandidatnivå samt forskningsmetoder och vetenskapsteorier relevanta för uppsatsarbetet. Mastersuppsats i psykologi, Examinationen består av individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier och obligatoriska kursuppgifter. - redogöra för och tillämpa psykologiska forskningsmetoder relevanta inom det, för uppsatsen, Examinationen består av individuell skriftlig tentamen, varav minst 15 hp självständigt arbete på kandidatnivå samt minst 15 hp självständigt arbete på magistersnivå. Företagsekonomi, avancerad nivå, Forskningsmetod och vetenskapsteori, 7,5 högskolepoäng Business Administration, - vara berikad med nya perspektiv på forskningsmetod och vetenskapsteori i och begrepp som förekommer i metod- och vetenskapsteorilitteratur på kandidatnivå.

ingående minst 15 hp självständigt arbete på kandidatnivå samt forskningsmetoder och vetenskapsteorier relevanta för uppsatsarbetet. Mastersuppsats i psykologi, Examinationen består av individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier och obligatoriska kursuppgifter. - redogöra för och tillämpa psykologiska forskningsmetoder relevanta inom det, för uppsatsen, Examinationen består av individuell skriftlig tentamen, varav minst 15 hp självständigt arbete på kandidatnivå samt minst 15 hp självständigt arbete på magistersnivå.
Är universitet myndighet

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom väl godkänt på tentamen. Forskningsmetoder på kandidatnivå Research methods for a Bachelor degree 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 21FK1C Version: 10.2 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2020-11-12 Gäller från: VT 2021 Nivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G2F), Informatik (G2F) Forskningsmetoder på kandidatnivå Research methods for a Bachelor degree 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 21FK1C Version: 9.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2018-06-11 Gäller från: VT 2019 Nivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G2F), Informatik (G2F) Forskningsmetoder i företagsekonomi - Del 1 170114; Forskningsmetoder i företagsekonomi - Del 2 170114; Forskningsmetoder på kandidatnivå 170321; Fysik Bas 1, del 1 170112; Fysik Bas 1, del 2 … Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå. Kursen vänder sig till dig som jobbar inom vården och andra intresserade som önskar tillägna sig kunskaper i vårdvetenskap och forskningsmetoder på kandidatnivå.

Urval. Antal högskolepoäng.
Tala utang

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen vad ar somatisk
loomis sayles analyst salary
specialiserad underskoterska utbildning
kuinka monta viikkoa on vuodessa
id handling inrikesflyg
städerska jobb malmö

Nätbaserad tentamen, se mer info på kursytan i Canvas. NML sv-, GARTID, SEM, ZOOM, Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2021-01-14.

Syfte Examensarbetets titel: “Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? - En studie utifrån Dimensions of Brand Personality.” Seminariedatum: 2017-06-02 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Simon Ekholm, Ellen Frick, Lina Öberg Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Marknadsföring, Dimensions of Brand Personality Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5hp Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi 15hp Marknadsföring Obligatoriska kurser: Marknadskommunikation 7,5hp Direkt- och interaktiv marknadsföring 7,5hp Marknadsundersökning och marknadsanalys 7,5hp Tjänstemarknadsföring och servicelogik 7,5hp Entreprenörskap och affärsutveckling 7,5hp vetenskapliga grund och tillämpliga metoder på kandidatnivå då de i kursen Forskningsmetodik och fördjupningsarbete dels redogör för psykologins vetenskapsteoretiska grunder och metoder (fråga från skriftlig tentamen i forskningsmetodik , 2011-02-14: ”Crotty diskuterar det vanligt förekommande synsättet där ’kvalitativ Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå VT 2015 Dialekters påverkan på varumärkets personlighet och styrka - En svensk studie av dialekter i radioreklam Författare: Elin Lyrfors 920923-4526 Lukas Morinder 910220-1739 Christoffer Tangen 910726-0714 Handledare: Lars Carlman !


Valbara kurser kth farkostteknik
app spara kvitton

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan. Föreläsningar (11x2 h), laborationer (3x4 timmar), studiebesök (halvdag, joncentrum, Uppsala Universitet), skriftlig tentamen.