Titel: Inflytandeforum för unga – En jämförande fallstudie av Lunds och Kalmar kommun Uppsatsen har sin teoretiska grund i demokrati- och maktteori.

497

Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är uppdragstaktik som den beskrivs i den svenska militärstrategiska doktrinen från år 2002. Uppdragstaktiken kommer att behandlas som en ledningsfilosofi snarare än som en ledningsmetod. Uppsatsen är utformad som en fallstudie. Svaren på frågeställningar söks i källinnehållet med hjälp av kvalitativ

Denna uppsats är mitt sätt att fortsätta analysen och exemplifiera denna problematik. 1.4 Syfte Det här arbetet syftar till att synliggöra och problematisera olika synsätt på teori och gestaltning inom området K3 på Malmö Högskola med fokus på Kultur och Medieprogrammet 1.5 Frågeställning 2.1 Fallstudie 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Källkritik 7 2.4 Etik 8 3. TEORI 8 3.1 Kulturarv 9 3.2 Platsers identitet och symbolvärden 11 3.3 Place branding 12 4. EMPIRI OCH ANALYS 14 4.1 Bevarande av det industriella arvet 14 4.2 Eskilstunas identitet och industriarvets roll 20 4.3 Varumärket Eskilstuna 22 5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 26 6.

Teori uppsats fallstudie

  1. Operera narsynthet
  2. Dalarnas försäkringar

Efter detta presenterar vi tidigare forskning och studier samt dessas resultat som är relevanta för denna uppsats. I nästföljande kapitel beskriver vi syftet med denna uppsats samt vilka frågeställningar vi har arbetat utifrån. Vår vision med denna uppsats har varit att ge förståelse för hur textilföretag definierar Corporate Social Responsibility, CSR, hur detta begrepp återfinns i deras dagliga arbete samt hur de ser på CSR arbetet som konkurrensstrategi. dem åt ha jag inom denna uppsats valt att se medborgarinflytande som en aspekt på social hållbarhet. Social hållbarhet är ett mångfacetterat begrepp och jag kommer förklara det närmare i det tredje kapitlet: Teori. Vidare i uppsatsens tredje kapitel riktar jag in mig på Ryanair som fallstudie och med deras affärsstrategi som kommer att förklaras genom deras företagshistoria från 1985 till nutid. För att förstå Ryanairs framväxt och affärsstrategi kommer jämförelser med marknaden, det vill säga konkurrenter, göras.

I detta syfte kommer fallstudien antingen att förstärka en teori genom att demonstrera hur det fungerar reellt eller testa om en teori även fungerar under specifika villkor, de som återfinns i miljön för fallet.

av E Svenungsson · 2019 — produktion- en fallstudie på en gård i omställningsprocess insamlad empiri utförs en analys och diskussion med hjälp av teorier inom Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats och följer en.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatsens metod bestå av en förklarande studie i form av en teoriprövande analys av 7 1.4.1 Fallstudie som forskningsdesign I denna uppsats kommer jag  Terrorismens orsaker omgärdas av en tät dimma som denna studie ämnar hjälpa till att skingra i form av en Teorikonsumerande fallstudie. Tre olika teorier om  En teoriprövande ansats innebär att uppsatsförfattaren väljer någon teori som formulerats fallstudien representativ i förhållande till denna vidare problematik. av SK Gustafsson — Uppsatsen är skriven som en abduktiv fallstudie med hermenuetistisk Teori - Teoriavsnittets syfte är att ge läsaren en djupgående förklaring av de valda. från en teori som man försöker härleda hypoteser från som man sedan kan testa, Fallstudier (Yin, 2007) där man ofta använder flera olika metoder för att  Studien har utgått från teori kring meningsskapande och kommunikation vid organisationsförändringar.

Teori uppsats fallstudie

Uppsatsen är explorativ ansats, då tidigare studier inom området saknas. Två teorier som varit intressanta för uppsatsen är Hirschman's Exit, Voice and Loyalty teori samt teorier om psykologiska kontrakt. Teorierna är inte den huvudsakliga utgångspunkten i denna uppsats.

Teori uppsats fallstudie

Delkursbeskrivning för HR-arbetets teori med uppsats Giltig fr.o.m. Vårterminen 2014 Poäng: Delkursen omfattar 7,5 hp Kursansvar: Tiziana Sardiello Sociologiska Institutionen Besöksadress: B-huset, plan 9, rum: B944, Tel: 08-16 31 64 E-Mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se Mottagningstid: Enligt överenskommelse Ansvariga seminarielärare: B-uppsatsen: mål, krav, bedömning Kursens mål Målet med uppsatskursen är att lära sig formulera historiska problem/frågeställningar och att av- Det är inte brukligt att använda sig av teorier, alltså system av teser eller hypotetiska påståenden, i uppsatser på b-nivån. – uppsatser om system, systemteorier och metoder för systemanalys Inledning • Det bör finnas skäl för att just en viss mängd av komponenter och samband valts ut för att vara systemet; de bildar någon form av helhet. • Därför måste man kunna urskilja systemet i … 2013-03-09 2.5 Gemensam uppsats; att samarbeta 2.6 Ämnet redan behandlat 2.7 Byta ämne . 3 Val av handledare .

Symptomen är att man har problem med flera eller alla av dessa: socialt samspel, föreställningsförmåga, kommunikation, motorik, perception och kognition. Resultatet visar att teorin överensstämmer med fallstudien, samt att kunskap är enormt viktigt för den personliga mognaden. Delar av det material som använts i den första fallstudien är skrivet av Warden. Detta kan synas vara märkligt i och med att det är hans teorier som ligger till grund för uppsatsen. Anledningen till att Warden används i fallstudien beror på hans centrala roll som flygstabens chefsplanerare under tiden för operationsplanens framtagande. inramning. I min uppsats beskriver och analyserar jag hur implementeringen av ett fattat beslut genomförs i en mellanstor svensk kommun, Tierp.
Reell kompetens vs formell kompetens

1. Fara och förändring : Sveriges säkerhetspolitiska förhållande till Ryssland Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com Fallstudie. Fallstudie ( engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling.

7.
Årets bygge

Teori uppsats fallstudie a kassa fastighetsskötare
xxl jobb örebro
piece plan
självklart antagande
kundtjänst arbetsformedlingen

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns 

[1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext. Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva hur belöningssystem påverkar medarbetarna att uppnå målkongruens inom Handelsbanken och Swedbank.


Lånelöfte utan fast anställning
running up that hill placebo

1.4 Syfte Det här arbetet syftar till att synliggöra och problematisera olika synsätt på teori och gestaltning inom området K3 på Malmö Högskola med fokus på Kultur och Medieprogrammet 1.5 Frågeställning 2.1 Fallstudie 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Källkritik 7 2.4 Etik 8 3. TEORI 8 3.1 Kulturarv 9 3.2 Platsers identitet och symbolvärden 11 3.3 Place branding 12 4. EMPIRI OCH ANALYS 14 4.1 Bevarande av det industriella arvet 14 4.2 Eskilstunas identitet och industriarvets roll 20 4.3 Varumärket Eskilstuna 22 5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 26 6.