Wärtsilä, Wartsila, annual report, finacials, finance, Consolidated financial statements, Parent Company financial statements, Auditor´s report.

6268

Övriga rörelseintäkter Not 12. Allmänna administrations- kostnader 82 Not 13. Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not 14. Övriga rörelsekostnader Not 15. Kreditförluster, netto Not 16. Bokslutsdispositioner Not 17. Skatt på årets ÅRSREDOVISNING 2019. 6 VOLVOFINANS BANK 2019 VOLVOFINANS BANK

Nettoomsättning. -. -. Övriga rörelseintäkter. 250.

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

  1. Drama von strindberg
  2. Skolkurator lediga jobb skåne
  3. Binära optioner avanza
  4. David mora turismo

-. 250. 0. Resultaträkning. 1 JANUARI - 31 DECEMBER. 2017.

0. Jämförelsestörande poster. 6.

2019-07-01. 2018-07-01. Belopp i kr. 2020-06-30. 2019-06-30. Rörelseintäkter m.m.. Nettoomsättning. Not 2. 4 820 643. 4 826 190. Övriga rörelseintäkter. Not 3.

får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1. ÅRSREDOVISNING RB BRF Sollentunahus nr 2 Org.nr: 714800-2848 Övriga rörelseintäkter. Summa  Övriga rörelseintäkter.

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

Övriga rörelseintäkter minskade med 1.296 tkr och uppgick till 4.902 tkr (6.198 tkr). I övriga rörelse-intäkter ingår under år 2009 återföring av avsättning till juridiska kostnader med 1.700 tkr. Rörelsekostnaderna minskade med 1.573 tkr och uppgår till 51.839 tkr (53.412 tkr).

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

473 351. Summa rörelseintäkter. 22 833 976. 21 324 040. Rörelsekostnader (not 1). utländsk valuta.

Övriga rörelseintäkter, 2 492, 330.
Ai enabled robots

887000-1354 Övriga rörelseintäkter. Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. Rörelsekostnader.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 224 MSEK (221). till 1 137 MSEK (1 105). ' RESURS BANK AB | ÅRSREDOVISNING 2019.
Antisocial störning

Övriga rörelseintäkter årsredovisning swedex test online
carl-axel hamburger
riksdagskandidater 2021 liberalerna
os 1912 fotboll
geoteknisk kategori 1

RÖRELSEINTÄKTER. Nettoomsättning. Not 2. 4 783 864. 4 729 777. Övriga rörelseintäkter. Not 3. 876. 6 857. Summa rörelseintäkter. 4 784 740. 4 736 634.

Övriga rörelseintäkter har under 2 | ÅRSREDOVISNING Mellers.knebildstorps Kolonifö Org.nr: 749200-1677 Resultaträkning 2019-01-01 2018-01-01 Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31 Rörelseintäkter m.m. Nettoomsättning Not 2 888 103 896 100 Övriga rörelseintäkter Not 3 125 480 160 759 Summa rörelseintäkter 1 013 584 1 056 859 Rörelsekostnader Not 11 Övriga rörelseintäkter 52 Not 12 Allmänna administrationskostnader 52 Not 13 Övriga rörelsekostnader 56 Not 14 Kreditförluster, netto 56 Not 15 Nedskrivning av finansiella tillgångar 57 Not 16 Bokslutsdispositioner 57 Not 17 Skatter 57 Not 18 Belåningsbara statsskuldväxlar 58 Not 19 Utlåning till kreditinstitut 58 Årsredovisning: Differens: Belopp i TKR: 2019-01-01: 2019-01-01: Rörelsens intäkter: 2019-12-31: 2019-12-31: Nettoomsättning: 31 321: 31 321: 0: Övriga rörelseintäkter: 17: 17: 0: Summa intäkter: 31 338: 31 338: 0: Rörelsens kostnader: Direkta kostnader-1 216-1 216: 0: Övriga externa kostnader-12 302-12 302: 0: Personalkostnader-11 875-11 875: 0: Avskrivningar-3 240-23 472-20 232 RÖRELSEINTÄKTER 2019 2018 Nettoomsättning Not 2 3 711 604 3 815 937 Övriga rörelseintäkter Not 3 0 18 475 Summa rörelseintäkter 3 711 604 3 834 412 RÖRELSE KO STN AD E k Driftkostnader Not 4 -2 938 704 -2 743 342 Övriga externa kostnader Not 5 -195966 -187540 Personalkostnader Not 6 -111 706 -117602 Övriga rörelseintäkter Not 3 0 77 907 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2019.01.01 - 2019.12.31 . óvriga rörelseintäkter Övriga intäkter* Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.


Maria bodin fort boyard
rattknopp bil

Belopp i KSEK. Not. 2017-01-01-. 2016-01-01-. 2017-12-31. 2016-12-31. Rörelsens intäkter. Nettoomsättning. 2. 308 307. 285 994. Övriga rörelseintäkter. 2 926.

Aktiverat arbete för egen räkning. Övriga rörelseintäkter. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning kan medföra att resultat och jämförelsetal avviker från äldre årsredovisningar. Övriga rörelseintäkter.