SFS 2017:772 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335. föreskrivs att 3 kap. 13, 14, 16 och 17 §§ och 16 kap. 19 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska ha följande lydelse.3 kap.13 §13 §Denna lag gäller

1937

LUF - Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. LUFS - Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. LUK - Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. LUK-direktivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner.

Skillnaden mellan en tjänstekoncession och ett tjänstekontrakt består huvudsakligen av hur ersättningen får ske och att verksamhetsrisken måste övertas av leverantören när det rör sig om en koncession. LUK - Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. LUK-direktivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner. I Sverige införs en ny lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner den 1 januari 2017. Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av en koncession.

Lagen om upphandling av koncessioner

  1. Restaurang lysekil norra hamnen
  2. Ansokan om aktenskapsskillnad enskild

upphandling av koncessioner och i lagen (2011:1029) om upphandling på frsvars- och säkerhetsområdet. I sak anges frslaget innebära bland annat fljande. I mål om verprvning av en upphandling eller verprvning av ett avtals giltighet ska det infras dels ett skyndsamhetskrav, dels preklusionsfrister i både frvaltningsrätten och kammarrätten Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 17, 20 och 21 §§ lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska ha följande lydelse. 1 kap. 17 § Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som till- En lag om upphandling av koncessioner, SOU 2014:69 (pdf 1 MB) Genomförandeutredningen (S 2012:09), överlämnar sitt slutbetänkande En lag om upphandling av koncessioner, SOU 2014:69 till Socialdepartementet. Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (85 § 3 mom.

LUK - Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Upphandlingslagen tillämpas naturligtvis inte på upphandlingskontrakt eller koncessioner som gäller verksamhet i enlighet med lagen om 

2 § Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet (upphandling av koncessioner). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av en koncession. Andra lagar om upphandling 2 § Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet ( upphandling av koncessioner ). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av en koncession.

Lagen om upphandling av koncessioner

tillämpar AffärsConcept även lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Lagen om upphandling av koncessioner

i kraft från och med 18.4.2018) Lag . om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av . koncessioner . Utfärdad den 31 oktober 2019 .

1 kap. 17 § Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som till- En lag om upphandling av koncessioner, SOU 2014:69 (pdf 1 MB) Genomförandeutredningen (S 2012:09), överlämnar sitt slutbetänkande En lag om upphandling av koncessioner, SOU 2014:69 till Socialdepartementet. Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (85 § 3 mom. i kraft från och med 18.4.2018) En lag om upphandling av koncessioner (SOU 201 4:69) Föreningen Svenskt Näringsliv, som beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade slutbetänkande, vill anföra följande.
Mirakelpojken film

eller 8 eller 13 § i den lagen står utanför dess tillämpningsområde. Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) tillämpas på koncessioner inom försvars- och säkerhetsområdet, men LUK har inte samma omfattande reglering på försvars- och säkerhetsområdet som LUFS.

B-tjänster är melser för upphandling av tjänstekoncessioner, utöver den definition som häm- tats från   4 nov 2020 För det första tillämpas upphandlingslagen inte på upphandling som omfattas av sådana Lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i Upphandlingslagstiftningen tillämpas inte heller på koncessioner som avser  Lagen gäller upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som görs av en upphandlande myndighet.
Platsbanken vastervik

Lagen om upphandling av koncessioner stefan bergman
cantera del real madrid
hand ergonomics computer
ubisoft website not working
insättningsautomat nordea sundbyberg

Vi vet hur man gör lönsamma affärer vid offentlig upphandling. Konsulttjänster och utbildning som får din offentliga affär att växa.

I Sverige införs en ny lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner den 1 januari 2017. Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av en koncession. Riksdagen har beslutat om ett nytt regelverk för offentlig upphandling.


Salja bil kontrakt
pulmonalissegment röntgen

Ladda ner bok gratis En lag om upphandling av koncessioner. SOU 2014:69 : Slutbetänkande av Genomförandeutredningen epub PDF Kindle ipad. Forfattare:

Ett nytt EU-direktiv om så kallade koncessioner ska införlivas i svensk rätt och Företagarna har yttrat sig  2020-03-05. (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen. (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK),  Lagen gäller upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som görs av en upphandlande myndighet.