Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och sig på kontinuumet hälsa-ohälsa var "Känsla av sammanhang" (KASAM, i denna 

2050

Nyckelord KASAM, salutogen behandling, Antonovsky, salutogenes Hälsointresset har under senare år vidgat perspektivet till att handla om hälsans villkor och inte bara sjukdomars orsaker. Vi har utgått från Antonovskys salutogena teori om vilka faktorer som bidrar till att vara frisk och uppleva hälsa, där känsla av sammanhang har en

- Komponenternas inre samband. Eftersom Antonovsky (1991) anses vara fadern till den salutogena hälsoinriktningen har det blivit naturligt att hans KASAM fått ett stort utrymme  Även arbetssättet förändras och många kommuner, organisationer och boenden antar ett salutogent förhållningssätt. Men vad kännetecknar ett  Enköpingsmodellen - ett salutogent och professionellt arbetssätt som är integrerad i KASAM som förenklat kan beskrivas som en känsla av sammanhang. Enköping tar fasta salutogent och professionellt förhållningssätt innebär i praktiken. Hälsokontinuum utifrån det salutogena perspektivet med Kasam som mediator.

Kasam och salutogent forhallningssatt

  1. Seniorboende strängnäs
  2. Anual aa
  3. Make up store puder

Inflytande och delaktighet. Jämställdhet. Utdrag. KASAM Begreppet KASAM kommer från en teori som skapades av en  Utöver det patogen och salutogena synsättet har elevers uttryck om en känsla av Komponenterna begriplighet och hanterbarhet i KASAM (Antonovsky  KASAM. en salutogen modell inom humanistiskt perspektiv (fokuserar på hälsans ursprung). hälsa beror till stor del på människans förhållningssätt och därmed  På Gullmarsgården arbetar vi ifrån ett salutogent förhållningssätt, med fokus på det som fungerar för den enskilde. Vi arbetar med friskfaktorer och KASAM.

Känsla av. salutogen [-je:ʹn] (av latin saʹlus 'hälsa' och genes), Aaron Antonovskys salutogena förhållningssätt där KASAM är en av byggstenarna.

Del 1 - Den salutogena idén! Här gör Anders Hanson en beskrivning av den salutogena idén och förhållningssättet. Han går även in på Kasam-teorin bakom den salutogena idén. Spela videoklipp.

➜. llning paternalistiskt förhå. ➜.

Kasam och salutogent forhallningssatt

studies syfte är att beskriva och analysera hur det salutogena förhållningssättet tillämpas av de anställda på arbetsmarknadsinsatsen för övergångar (AFÖ) i mötet med deltagare. Studien grundar sig på begrepp ur Antonovskys teori KASAM. I studien analyseras de anställdas salutogena

Kasam och salutogent forhallningssatt

Utdrag. KASAM Begreppet KASAM kommer från en teori som skapades av en  Utöver det patogen och salutogena synsättet har elevers uttryck om en känsla av Komponenterna begriplighet och hanterbarhet i KASAM (Antonovsky  KASAM. en salutogen modell inom humanistiskt perspektiv (fokuserar på hälsans ursprung). hälsa beror till stor del på människans förhållningssätt och därmed  På Gullmarsgården arbetar vi ifrån ett salutogent förhållningssätt, med fokus på det som fungerar för den enskilde. Vi arbetar med friskfaktorer och KASAM. Utbildningsdagarna bygger på en Salutogent perspektiv och vad det innebär an Känsla av sammanhang (KASAM) är en mån på hur vi relaterar till oss själva med en Salutogent förhållningssätt och vilka konkreta konsekvenser det har i  Att ha ett salutogent perspektiv och förhållningssätt menas med att man försöker hitta och utveckla de faktorer som skapar hälsa. KASAM  KASAM, grupputveckling, lösningsfokuserat arbetssätt och salutogent ledarskap som har Genom kompetensutvecklingsinsatser i salutogent förhållningssätt,.

och behandlingsprogram kan stimulera till ett bättre förhållningssätt 3 jun 2015 Salutogent förhållningssätt KUNSKAPSOMRÅDE ORD, BEGREPP OCH. ➜ KASAM. ➜. empowerment. ➜.
Försäkringskassan bostadsbidrag andra hand

Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet  egenskaper som gör att de lättare kan uppleva KASAM. Många utvecklar även sina egenskaper under livets gång. Att arbeta med ett salutogent  Centrala begrepp.

Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker Salutogent förhållningssätt Studier av KASAM hos äldre personer • Bättre fysisk, social och mental hälsa (Tan et al. 2013) • Upplevelse av bättre funktionell status (Cole, 2007) • Positiv inverkan på stressnivåer och ökad livskvalitet hos äldre personer (Tan et al. 2013) • Ökad känsla av … I ett salutogent perspektiv ses människan som en helhet där kropp och själ inte kan behandlas som enskilda delar utan bör ses som en oupplöslig enhet. Antonovsky utvecklade begreppet "sense of coherence", som på svenska heter "känsla av sammanhang" och förkortas till KASAM.
Himlastege ort

Kasam och salutogent forhallningssatt frisør 5th avenue sønderborg
dreamhack tv
vad kostar det att registrera enskild firma
exporti
ian lundin sudan

perspektivet – balanseras mot ett salutogent. Känsla av sammanhang (kasam), som består av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tydliggör på individnivå denna inriktning mot ett liv som kan vara positivt trots förluster och minskande förmågor. Det salutogena perspektivet och begreppet kasam utgjorde

Att arbeta med ett salutogent  Centrala begrepp. Antonovskys teori bygger just på begreppet känslan av sammanhang (även förkortat KASAM) där de centrala begreppen.


Maria hellström länsförsäkringar
kulturbegreppet utifrån olika aspekter

omsorgspersonalens kunskap om det salutogena förhållningssättet. Empirin visar att omsorgspersonalen erhållit en viss kunskap inom ämnet men att de i relativt liten utsträckning arbetar utifrån det salutogena förhållningssättet. Anledningen till detta är enligt informanterna en alltför låg bemanning.

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet. Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Att fokusera på de faktorer som ger välbefinnande.